Home

 

§ 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er Horsens Jiu Jitsu Klub og er hjemmehørende i Horsens.

§ 2 Formål
Efter behov at fremme kendskabet til Jiu Jitsu og dermed beslægtede idrætsdiscipliner og der igennem vække interessen for sporten, samt gøre denne til en folkelig idræt. At give medlemmerne lejlighed til at dyrke sporten som udviklende selvforsvarskunst, og på grundlag heraf udvikle legemlig smidighed, hurtighed, opfattelsesevne og personlig mod.

§ 3 Tilhørsforhold
Klubben kan tilslutte sig de for klubben relevante unioner, forbund, sammenslutninger, organisationer o. lign.

§ 4 Medlemskab
Enhver, som vil indordne sig efter klubbens vedtægter og formål kan indmeldes, såfremt den pågældende ikke er straffet for vold, legemsbeskadigelse eller lignende og/eller ikke har et dårligt omdømme i relation til vold, legemsbeskadigelse eller lignende. Bestyrelsen kan dog bestemme, hvor den finder medlemmets dårlige omdømme eller tidligere idømte straf, ikke længere er relevant, at medlemmet kan indmeldes. Indmeldelse: Ansøgning om indmeldelse kan ske ved henvendelse til klubbens bestyrelse eller instruktører.

Udmeldelse: Udmeldelse kan ske uden varsel, personligt eller skriftligt, og medlemmet er kontingent skyldig for resten af den på udmeldelsestidspunktet løbende kontingenttermin. Et medlem, der er i kontingentrestance, og som samtidig ikke møder til træning i over en måned, uden meddelelse til klubben herom, vil blive slettet som medlem på grund af udeblivelse. Klubben kan herefter gøre sit eventuelle kontingentkrav gældende.

Æresmedlemmer: Bestyrelsen kan i tilfælde, hvor klubben vil hædre en særlig fortjenstfuld indsats, foretage udnævnelser til æresmedlemmer. En sådan udnævnelse kræver enstemmighed blandt samtlige af bestyrelsens medlemmer. Æresmedlemsskab gør medlemmet kontingentfri, men ellers beholdes alle andre medlemsrettigheder og –forpligtelser

Ekskludering/karantæne: Ethvert medlem, der ikke kan indordne sig efter klubbens vedtægter eller på anden måde i tale, skrift eller opførsel er til skade for klubbens omdømme, kan af bestyrelsen idømmes karantæne eller ekskluderes. Eksklusioner og karantæner kan ankes til generalforsamlingen og behandles under pkt. 7, efter skriftlig henvendelse til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Det pågældende medlem har ved eventuel eksklusion eller karantæne ret til på den pågældende generalforsamling under behandlingen af punktet at overvære behandlingen, med taleret.

§ 5 Træningen
Personer, der optages i klubben, er indforstået med at AL TRÆNING FOREGÅR UNDER EGET ANSVAR, OG AT DER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN REJSES ERSTATNINGSKRAV. Det til enhver tid gældende reglement, hvor medlemmet opholder sig, skal overholdes. Træningen skal foregå i ro og orden, alle henstillinger fra instruktøren skal straks efterkommes. Medlemmer, der kommer for sent til træning, må først påbegynde træningen efter accept fra instruktør/assistent.

Et medlem, der er i kontingentrestance, og som samtidig ikke møder til træning i over en måned, uden meddelelse til klubben herom, vil blive slettet som medlem på grund af udeblivelse. Klubben kan herefter gøre sit eventuelle kontingentkrav gældende.

I det omfang hvor man repræsenterer klubben udenfor normal træning, skal cheftræneren være underrettet herom.

§ 5 Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer med følgende funktioner: Formand, kasserer, sekretær og to menige bestyrelsesmedlemmer. Formand og sekretær vælges på lige årstal, mens kassereren vælges på ulige årstal. De menige medlemmer er på valg hvert år. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af lige stemmer gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede, og mødet i øvrigt er indkaldt med mindst 8 dages varsel. Såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige herom, kan der indkaldes til bestyrelsesmøde med kortere varsel.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte han eller mindst to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne skal der føres protokol (beslutningsreferat). Protokol skal senest på det første efterfølgende bestyrelsesmøde underskrives af de fra det pågældende bestyrelsesmøde tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer har til enhver tid ret til at læse protokollen.

Bestyrelsen leder og repræsenterer klubben i alle anliggender, arrangerer generalforsamlinger, foranstalter sammenkomster afholdt, arrangerer møder m.v. samt fører klubbens regnskab og arkiv, udarbejder reglementer og nedsætter udvalg, idet Formanden tegner klubben i forhold til Horsens Kommune. Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden.

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance, og forældre til medlemmer under 18 år, der ikke er i kontingentrestance.

§ 6 Kontingent, regnskab, revision
Kontingent til klubben fastsættes på den ordinære generalforsamling i henhold til Horsens Kampsports Centers vedtægter.

Klubkontingent og eventuelle licensafgifter og lignende betales forud.

Regnskab: Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren fører regnskabet med indtægter og udgifter samt sørger for, at der forefindes behørige bilag til samtlige poster. Regnskabet skal i revideret og underskrevet form fremlægges for den ordinære generalforsamling.

Revision: Klubben har en revisor, der ikke tillige kan være medlem af bestyrelsen. Valgbar til revisor er personer over 18 år – dog ikke medlemmer, der er i kontingentrestance. Revisoren vælges for et år af gangen. Revisoren reviderer klubbens regnskaber og skal føre løbende kontrol med, at regnskabsføringen sker på betryggende måde. Medlemmer har til enhver tid ret til at gennemse regnskabet.

§ 7 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Hvis et forslag afgives for sent, kan det alligevel behandles, hvis generalforsamlingen enstemmigt ønsker det.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens reviderede regnskab fremlægges
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Valg af to medlemmer til Horsens Kampsports Centers bestyrelse
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt

Der skal føres protokol (beslutningsreferat) over generalforsamlingen. Protokollen skal umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning underskrives af dirigenten og den tilstedeværende bestyrelse.

De på generalforsamlingen foretagne beslutninger, samt vedtægtsbestemte valg kan tidligst træde i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Undtaget herfra er dog valg, som har relation til den pågældende generalforsamlings gennemførelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne føler anledning dertil, eller såfremt mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig anmoder derom. Indkaldelse skal ske ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel og afholdes senest 4 uger efter der er fremsat anmodning derom. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for den eller de sager, der ønskes behandle af den ekstraordinære generalforsamling. Andre sager kan ikke behandles.

§ 8 Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan kun foretages med mindst 2/3 af de ved en generalforsamling afgivne stemmer afgivet for ændringsforslaget.

§ 9 Afstemningsregler
Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Undtagelse herfra se §8 og 10. Afstemningen skal være skriftlig, såfremt blot tre medlemmer forlanger det. Hvis afstemning til et personvalg viser stemmelighed, skal der foretages omvalg. Omvalget skal kun omfatte de relevante personer med stemmelighed. Hvis omvalget ligeledes viser stemmelighed, skal der foretages lodtrækning.

Hvis der til afstemning i alle andre forhold end personvalg vises stemmelighed betragtes forslaget som forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 10 Opløsning
Forslag om klubbens opløsning kan kun vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer – afgivet for forslaget – på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum og højest en måneds mellemrum. Ved en eventuel vedtagelse af klubbens opløsning skal klubbens midler tilfalde Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn. Hvis denne ikke eksisterer, skal klubbens eventuelle økonomiske midler tilfalde kredse, som efter folkeoplysningsloven tilbyder fritidsaktiviteter for børn og unge i Horsens Kommune.

Top